Kiến Lập Mạn Trà La Hộ Ma Nghi Quỹ

Thảo luận trong 'MẬT TÔNG' bắt đầu bởi ChânKhông, 27 Tháng mười một 2012.

 1. ChânKhông

  ChânKhông T. Viên Chính Thức

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  509
  Đã được cảm ơn:
  369
  Mật Tạng Bộ 1_ No.912 (Tr.929_ Tr.934)

  KIẾN LẬP MẠN TRÀ LA HỘ MA NGHI QUỸ
  (PHÁP TOÀN)
  Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

  Ngày đầu tiên: Dùng Tính Như Lai gia trì thân mình với cúng dường, cảnh giác
  Địa Thần, chọn bỏ các vật ác trong đất, đắp đất khiến cho thật chặt
  Ngày thứ hai: Ở bên trong Đàn, đào sâu một khuỷu tay, dùng Bất Động Minh
  gia trì nhóm năm thứ báu, xếp đặt vị trí của Thánh Tôn.Dùng Bạch Đàn chấm vị trí của
  năm Đức Phật, bốn vị Bồ Tát
  Ngày thứ ba: Để các bình, dùng Bất Động Minh gia trì 108 biến
  Ngày thứ tư: Chiều tối, tiếp đến dùng Hương Thủy Chân Ngôn 108 biến, sau
  đó rưới vảy khiến cho sạch sẽ (sái tịnh)
  Ngày thứ năm: Hộ Thân, cúng dường. Dùng Bất Động hoặc Giáng Tam Thế
  108 biến, tiếp đến dùng Trị Địa Minh
  Ngày thứ sáu: Ban đêm, Thầy với Đệ Tử tắm gội, mặc áo sạch, đi đến Đàn như
  Pháp cúng dường cùng với Ấn Tướng, ứng dùng bàn tay ấn đè Trung Thai, trì Minh
  một lần thì ấn đè một lần cho đến bảy lần. Vị trí của các Tôn cũng dựa theo đây
  Ngày thứ bảy: Tiếp theo dạy bảo Đệ Tử: Tam Quy, Sám Hối, phát Tâm Bồ
  Đề
  _ Cúi đầu quy mệnh lễ
  Tất cả Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn)
  Với Pháp, các Bồ Tát
  Mật Tích Đại Phẫn Nộ
  Vì lợi tu Du Già (Yoga)
  Mau thành Đại Tất Địa (Mahā-siddhi)
  Lìa xa các lỗi lầm
  Dựng lập Mạn Trà La (Maṇḍala:Đàn Trường)
  Kèm bày Pháp Hộ Ma (Homa)
  _ Người khéo trụ Du Già (Yoga)
  Trước dùng Tịnh Pháp Giới
  An lập Khí Thế Gian (Bhājana-loka)
  Quán Tâm Diệu Bồ Đề
  Thân đồng với Tát Đỏa (Satva)
  Màu như pha lê biếc
  Trụ ở Yết Ma Luân (Karma-cakra)
  Dùng Đại Chân Ngôn Vương
  Đầy khắp chi phần thân
  Chữ Ám (鉞:Āṃ) ngay đỉnh đầu
  Khiếm (丈:Khaṃ), Ám (珃:Aṃ) tai trái phải
  Tại trán tên là Ác (珆:Aḥ)
  Tảm (戌:Saṃ), Sách (戍:Saḥ) tại hai vai
  Ham (曳:Haṃ), Hạc (有:Haḥ) làm họng, tim
  Lam (劣:Raṃ) Lạc (匈:Raḥ) làm rốn, eo
  Tông (圳:Vaṃ), Phộc (地:Vaḥ) đùi, bàn chân
  Ba chỗ Đệ Sư Đàn
  Như Pháp dùng gia trì
  Biến khắp thành vòng lửa (diễm man)
  Gặp ngày, thời phận tốt
  Tú Diệu đều tương ứng
  Thực tiền, tướng cát tường
  Nên chọn lựa nơi đất
  Trừ bỏ các xấu ác
  Trước, lễ các Như Lai
  Cảnh Phát với Địa Thần
  Nên nói Kệ như vầy
  (Phạn văn như Thai Tạng)
  [Tvaṃ devī sākṣi putāsi
  Sarva buddhāna tāyināṃ
  Caryā naya viśaitta
  Bhūmi pāramitā suca
  Māra-senyaṃ yathā bhagnaṃ
  Śākya-siṃhena tāyina
  Tatha ahaṃ māra jayaṃ-kṛtva
  Maṃḍalaṃ leḥ likhāmyahaṃ]
  “Ngài, Thiên Nữ hộ giúp
  Nơi chư Phật, Đạo Sư
  Tu hành Hạnh thù thắng
  Tĩnh Địa Ba La Mật
  Như phá chúng Ma Quân
  Thích Sư Tử cứu thế
  Ta cũng giáng phục Ma
  Ta vẽ Mạn Trà La”
  _ Trường quỳ (quỳ thẳng lưng) duỗi tay phải
  Án đất, luôn tụng Kệ
  Dùng nhóm hương xoa, hoa…
  Cúng dường Phật Bồ Tát
  Với quyến thuộc Địa Thần
  Rưới vảy nước thơm sạch
  Rồi lại trị đất ấy
  Địa Thần trì thứ tự
  Chân Ngôn là:
  “Án, bộ, khiếm”
  湡 鉓 廜
  Oṃ bhuḥ khaṃ
  _ Kim Cương Phộc mở chưởng (lòng bàn tay)
  Ngửa đè, tập hăm mốt (21)
  Che đè cũng như vậy
  Liền thành đất bền chắc
  Quét, rưới vảy, lau xoa (trước bảy ngày )
  .....
  _ Sập tối, cầm hương hoa
  Một mình đến Đàn Xứ
  Hướng Đông, cầm lò hương
  Tụng Kệ Khải Thỉnh Địa
  “Chư Phật thương yêu loài hữu tình
  Nguyện xin lưu niệm nơi chúng con
  Nay con thỉnh bạch chư Hiền Thánh
  Kiên Lao Địa Thiên (Dṛḍha-pṛthivī) kèm quyến thuộc
  Tất cả Như Lai với Phật Tử
  Chẳng bỏ Bi Nguyện đều giáng lâm
  Con trao đất này, cầu thành tựu
  Xin hãy chứng minh, gia hộ con” (3 lần)
  _ Ân cần phụng thỉnh xong
  Thánh Chúng vân tập khắp
  Đại Nhật: thân thanh tịnh
  Vòng khắp cả Pháp Giới
  Mười phương Phật cũng vậy
  Ba nghiệp chí thành lễ
  _ Quỳ hai gối, thẳng lưng
  Định (tay trái) cầm chày Kim Cương
  Dựng thẳng ngang trái tim
  Tuệ Thủ (tay phải) duỗi năm ngón
  Bình chưởng (lòng bàn tay bằng phẳng) đè mặt đất
  Như trước Cảnh Phát Địa Thần
  Mỗi tụng, mỗi lần đè
  Tập nơi Bản Chân Ngôn (108 biến)
  Nên chí thành khải cáo (trình bày với bậc bên trên)
  “Ngưỡng bạch chư Như Lai
  Các chúng Đại Bồ Tát
  Thanh Văn với Duyên Giác
  Trời, Rồng và tám Bộ
  Nhóm Linh Kỳ (Thần của trời đất) nơi này
  Con [họ tên…(tùy theo việc mong cầu mà trình bày)] y Giáo Trì Minh Tạng
  Trì Chân Ngôn của Tôn (tên gọi của Tôn…)
  Vì cầu Đạo vô thượng
  Muốn ở trong đất này
  Dựng lập Mạn Trà La (Maṇḍala:Đàn Trường)
  Kèm tu hành Niệm Tụng
  Nguyện Tôn nhớ Bản Thệ
  Hứa cho con dựng lập
  Hộ trợ con, đừng để
  Thiên Ma, Quỷ Thần ác
  Não loạn gây chướng nạn
  Thích Ca (Śākya-muṇi) dưới cây Đạo (cây Bồ Đề)
  Giáng phục chúng Ma Oán
  Nay con cũng như thế
  _ Nếu có các chướng nạn
  Nguyện chư Phật Bồ Tát
  Chỉ con tướng lúc trước (tiên tướng)
  Đừng để cho Quỷ Thần
  Giả dối hiện mê hoặc
  Nếu không có chướng nạn
  Nguyện thấy cảnh tốt lành”
  _ Lặng yên mà an tọa
  Trì Bản Chân Ngôn Minh
  Một ngàn hoặc một trăm
  Nên lìa các tư tưởng
  Đủ số xong, ngủ yên
  Chuyên chú Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)
  Vành trăng, ngọc Như Ý
  Trong ngoài sáng trong suốt
  Thành tựu, chẳng thành tựu
  Đều hiện ở gương tim
  Người chẳng khéo, cưỡng làm
  Tự chiêu vời tổn hại
  _ Tiên Tướng (tướng lúc trước) khéo dựng lập
  Đến ngay trong Đàn Xứ
  Xếp vuông vức một khuỷu (1 khuỷu tay)
  Đào xuống, bỏ gạch đá
  Lấp đất, nện bằng phẳng
  Nghiệm tướng hư, thật ấy
  _ Người có thể dựng lập
  Bất Động Mẫu Nại La (Bất Động Ấn)
  Trăm tám (108) hộ đất ấy
  Sau đó nên đào chung (tổng quật)
  Thiêu (cái mai, cái thuỗng) Ấn: Kim Cương Phộc
  Dựng Thiền Trí (2 ngón cái) Tiến Lực (2 ngón trỏ)
  [​IMG]
  Chân Ngôn là (21 biến)
  “Án, nễ khư na, phộc tô đề, sa-phộc hạ”
  湡 市几巧 向鉏奴 送扣
  Oṃ_ nikhana vasudhe svāhā
  _ Lựa bỏ các uế ác
  Chẳng thể thế đất sạch
  Lớp lớp rưới nước thơm
  Bằng phẳng như gương sạch
  Tâm Đàn để năm báu
  Là vàng, bạc, trân châu
  Sắt sắt (đá báu màu xanh biếc), báu pha lê
  Linh Dược là Xích Tiễn
  Nhân Sâm và Phục Linh
  Xương Bồ, Thiên Môn Đông
  Lúc đậu, đại tiểu mạch
  Nhóm đậu xanh, hạt mè (hồ ma)
  Trầm Hương, Đàn (Đàn hương), Đinh Hương
  Hương: Uất Kim, Long Não
  Đầy trong vật vàng bạc
  Địa Thiên dùng kết hộ (108 biến)
  Nước thơm hòa Cồ Di (Gaumayī: phân bò)
  Vô Năng Thắng gia trì (Hoặc Mã Đầu Minh Vươn
  Đồ Địa Chân Ngôn là:
  (從東北隅右旋塗拭蓮子華蜀葵葉茅香墨土相和如
  (Từ góc Đông Bắc, xoay theo bên phải lau xoa. Hạ
  hương, mực, đất…cùng hòa nhau như Pháp, lau m
  “Án, ca la lê (1) ma ha ca la lê, sa-phộc hạ”
  湡 一全同 亙扣 一全同 送扣
  Oṃ_ Karāle mahā-karāle svāhā
  Tảo Địa Chân Ngôn là: (lại rưới vảy nước thơm)
  “Án, hạ la hạ la, tổ ngật-la, hạ noa dã, sa-phộc hạ”
  湡 扣先 扣先 先冗奇 扣先仗伏 送扣
  Oṃ_ hāra hāra, raja-ugra-ahāraṇiya svāhā
  _ Bạch Đàn xoa Tôn Vị (vị trí của Tôn)
  Biện Sự Minh ngàn biến
  Tiếp dùng Từ Bi quán
  Quán niệm các chúng sinh
  Tập nơi Cam Lộ Minh
  Tưởng vị trí từ Tâm
  Trú xứ của Đạo Sư
  Tám cánh theo Ý sinh
  Hoa sen thật nghiêm lệ
  Trong vành trăng tròn đầy
  Không dơ như gương sạch
  Nơi ấy thường an trụ
  _ Chân Ngôn Cứu Thế Tôn
  Màu vàng tỏa lửa sáng
  Hại Độc Trụ Tam Muội
  Như mặt trời, khó nhìn
  Các Nhân Giả cũng thế
  Ở trong gương tròn ấy
  Tự thấy thân tướng ấy
  Ngang đồng với thân Phật
  (tác Quán này, trước tiên quán duyên bên ngoài, sau đó dẫn vào thân của mình)
  _ Hành Giả tại Phật Thất
  Đỉnh kế, trăm ánh sáng
  Chiếu khắp vô biên cõi
  Khéo điều hòa Tâm Khí
  Liên tụng (tụng liên tục) A Tự Minh (珃:Aṃ)
  Mội hơi cho đến ba
  Tận sức, nên niệm tụng
  _ Tâm chạm biết, tương ứng
  Lìa tất cả phân biệt
  Từ Thể Tịnh Pháp Giới
  Dựng lập Mạn Trà La
  Đỉnh lễ nơi Thế Tôn
  Với Bát Nhã Phật Mẫu
  _ Tiếp, điều hòa màu sắc
  Hộ dùng, không thể hại
  Vận bày các Thánh Tôn
  Mà vẽ thân trang nghiêm
  _ Tiếp bày nơi Hộ Ma (Homa)
  Pháp vi mật thành tựu
  Liền ở Tịnh Thất mới
  Dựng lập nơi Đạo Trường
  Đặt bày diệu hương hoa
  Chân thành mà cúng dường
  _ Y Pháp, kết Tịnh xong
  Tức Tai (Śāntika) và Tăng Vinh (Puṣṭika:Tăng Ích)
  Kính Ái (Vaśīkaraṇa) với Giáng Phục (Abhicāruka)
  Uy Thần chẳng thể lường
  Hay hồi (trở về) Tâm trời đất
  Công dụng không bờ mé
  Mở lớn, chứa Phước linh
  Các Đàn cúng lửa ấy
  Gia lâm mà rất nhiều
  Tùy loại, cầu các Nguyện
  Mỗi mỗi đều sai khác
  _ Hộ Ma (Homa) lược hai loại
  Ấy là Nội (bên trong) với Ngoại (bên ngoài)
  _ Nói Nội Hộ Ma là
  Do các chúng sinh ấy
  Đều từ Nghiệp sinh ra
  Tịnh Trừ nơi Nghiệp ấy
  Tức là được giải thoát
  Hay thiêu đốt Nghiệp cũ
  Ấy là Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)
  Tên là Nội Hộ Ma
  Như lửa Thế Gian ấy
  Đốt vật thành tro tàn
  Nay, đây tức chẳng thế
  Làm Trí mạnh bén (của) mình
  Đốt tất cả phiền não
  Như lửa của Kiếp Thiêu
  Không có chỗ tàn dư
  Ba nơi đồng một Thể
  _ Đại Đàn tức Hộ Ma
  Hộ Ma tức thân mình
  Thân mình tức Hỏa Thiên (Agni)
  Hỏa Thiên tức Đại Nhật (Vairocana)
  Thân miệng ý hòa hợp
  Ba bình đẳng không khác
  Đầy đủ nơi ba Thân
  Lượng vòng khắp Pháp Giới
  Chẳng sinh cũng chẳng diệt
  Lìa nói, lìa tướng nói
  Sinh cùng với không sinh
  Đều là Đại Nhật Tôn
  Quán ở A Tự Môn
  (Nghĩa vốn chẳng sinh tức là Tâm Bồ Đề. Nay muốn hiển thấy thì dùng
  phương tiện nào để được thấy)
  _ Hoặc Chướng (một trong bốn loại chướng ngại) đã ngăn che
  Nhập vào Trí mạnh bén
  Giáp vòng thành lửa sáng
  Như Kiếp Hỏa rực rỡ
  Cầm Đao với sợi dây
  Thiêu đốt Nghiệp phiền não
  Nhóm Vô Minh (Avidya), Chu Ngột (sự sai lầm)
  Chẳng còn có dư sót
  _ Tiếp quán Tâm Bồ Đề
  Dùng nước Đại Bi gội (mộc: thấm gội, gội đầu)
  Nên tưởng trong khắp thân
  Chảy rót Cam Lộ trắng
  Rưới khắp mười phương cõi
  Các chúng sinh nóng bức
  Sinh trưởng mầm Bồ Đề
  Thứ tự sinh các con
  (Đây là Ngũ Luân Tự (chữ) thành Phật Thân)
  Tức tên là Pháp Thân
  Bí Mật Nội Hộ Ma”
  _ Lại nữa, Thế Tôn nói
  “Ta thành Bồ Đề rồi
  Diễn nói mười hai loại
  Lửa Trí” Lửa đầu tiên
  Tên Đại Nhân Đà La (Mahendra)
  [Tức tên gọi riêng của Kim Luân. Làm hình chày Kim Cương, t ức chỗ ngồi
  vuông vắn. Chỉ quán trong Đàn Tứ Giác có Bản Tôn]
  Tuệ Quang (ánh sáng Tuệ) Tâm Bồ Đề
  Hình vuông, màu vàng rực (hoàng kim)
  [Biểu thị tòa Kim Cương]
  Tôn ấy rất đoan nghiêm
  Vòng hoa lửa vây quanh
  Trụ Tịch Tam Ma Địa
  (Đây tức là Tỳ Lô Giá Na cũng là Nội Hỏa, nghĩa của Pháp Thân. Bên dưới đều
  dựa theo đây)
  Quán xong, dùng Mật Ngôn
  Hay thành tất cả việc
  Thuận đời, lò Đàn vuông
  Vật cúng đều màu vàng
  _ Thứ hai: lửa Hạnh Mãn
  Hình tượng như trăng Thu
  Sáng tỏ vòng khắp cả
  Thân, áo màu trắng tinh
  Nguyệt Luân Mạn Trà La
  Cầm Châu (viên ngọc) với Quân Trì (Kuṇḍikā:bình chứa nước tắm rửa)
  Trừ: nước, lửa, trùng, sương
  Bệnh tật thân ta người
  Mọi loại tai họa ác
  Tâm do dự chẳng định
  Lửa này hay Tịnh Trừ
  _ Thứ ba tên Ma Lỗ (Marūta)
  Hình sắc rất khô đen
  [Như lửa giáng phục của nhóm Đồ Hôi (Bhasman:nhóm Ngoại Đạo dùng tro
  bôi khắp thân]
  Phong Luân, Đàn bán nguyệt
  Thế cầm lụa, gió thổi
  Nói người tu hành kia
  Tâm Số (Tâm tính toán) Nghi (nghi ngờ), tiến lùi
  Là Vọng Hoặc (mê hoặc sằng bậy) vô thủy
  Gốc phiền não chưa trừ
  Thường quấy nhiễu ràng buộc
  Dùng thêm Ám Chướng che
  Số (Tâm tính toán) y đây đốt trừ
  Tan hoại, đuổi Trọng Vân (Mây chồng chất)
  _ Thứ tư: Lô Hề Đa (Rohita)
  Tướng thân hình đoan mãn
  Tam Giác, vòng lửa sáng
  Mặt trời sớm màu đỏ
  Cầm đao, tướng giận dữ
  _ Thứ năm: Một Lật Noa (Mṛḍa)
  Tôn hình màu vàng nhạt
  Trên thân Tì (râu ria), Mấn (tóc mai), Phát (tóc)
  Đỉnh có Đại Uy Quang
  Mắt, trái: giận, phải: vui
  Màu, trái: đỏ, phải: vàng
  Ngồi Tam Giác bên trái
  Định (tay trái): đao, Tuệ (tay phải) cầm chày
  Hay thành hai loại việc
  Nhiếp Triệu và Tức Tai
  _ Thứ sáu: lửa Phẫn Nộ (Krodha)
  Tôn hình màu lửa rực
  Nhắm một mắt, gầm lớn
  Trên dưới hiện nanh chó
  Đầu tóc rối cao vót
  Hai việc: lửa và nước
  _ Thứ bảy tên Ôn Phước (Jaṭhara)
  Tức Đại Bát Niết Bàn
  Nhanh chóng, rất phẫn nộ
  Chữ Ắc (Aḥ:珆) đủ năm màu
  _ Thứ tám tên Phí Háo (Kṣaya)
  Màu như gom mọi điện
  Rất khó nhìn ngó được
  Ngồi trong Kim Cương Luân
  Hay trừ khiển Chướng nặng
  Với quyến thuộc Đỉnh Hạnh
  _ Thứ chín lửa Ý Sinh
  Tôn này tùy ý thành
  Mọi loại thân Phổ Môn
  Đại Lực Tự Tại Tuệ
  _ Thứ mười: Yết La Vĩ (Kravyādā)
  Bên tay phải Tôn ấy
  Tiếng Tịnh Hạnh Án Ấn
  _ Thứ mười một (Bản Phạn thiếu mất tên gọi)
  _ Mười hai: Mô Hạ Na (Mohana)
  Tôn hình, lửa Kiếp Tai
  Đạo Trường giáng phục Ma
  Nếu các loài hữu tình
  Làm ác chẳng thể ngưng
  Khuyến Đạo (khuyên nhủ mở lối), tăng chuyển đổi
  _ Lửa này hay Tịnh Trừ
  Phương tiện dùng chế phục
  Mê Hoặc khiến không biết (Ý mật)
  Dần dần dẫn vào Đạo
  _ Tiếp bày bốn Vi Mật
  Nghi Quỹ nên tu tập
  Bản Tôn Chân Ngôn Ấn
  Thân, miệng, ý tương ứng
  Ba vị hòa hợp đúng
  Mà làm các sự nghiệp
  Do ngoài dẫn vào trong
  Nghĩa Lý không sai biệt
  _ Tức Tai (Śāntika) đầu đêm khởi
  Tăng Ích (Puṣṭika), mặt trời mọc
  Trung (giữa ngày) Giáng Phục (Abhicāruka) mãnh lợi
  Câu Triệu (Akarṣāya) tất cả thời
  Ban đêm làm Kính Ái (Vaśīkaraṇa)
  Phiến Để Ca (Śāntika) Tịch Tai
  Thông minh với sống lâu
  Kèm Pháp trừ chướng nạn
  _ Năm sao (Mộc diệu, hỏa diệu, thổ diệu, kim diệu, thủy diệu) đã lấn bức
  Mọi loại các tai nạn
  Miệng lưỡi (khẩu thiệt) với đấu tranh
  Cung vua đã bức bách
  Trong ngoài chẳng hòa thuận
  Bảy Diệu (7 vì sao: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, La Hầu, Kế Đô) trái độ thường
  Gió mưa chẳng đúng thời
  Bệnh dịch với mất mùa
  Quỷ Mỵ, việc chẳng lành
  Khi tai nạn ấy khởi
  Ngồi chéo đùi, hướng Bắc
  Dựng gối (đầu gối) trước đùi phải
  Quần áo phải trắng tinh
  Ăn uống, hương, hoa, đất
  Đèn, đuốc cũng như thế
  Vành trăng bày Chân Ngôn
  Văn tự cũng màu trắng
  Trụ ba Giải Thoát Quán (Không, Vô Tướng, Vô Nguyện)
  _ Vào Không Tam Ma Địa (Śūnyatā-samādhi)
  Vận Tâm vòng Pháp Giới
  Mở rộng, không một Pháp
  Trong phút chốc, lắng Tâm
  Diệt trừ tất cả Kiến (Dṛṣṭi)
  Chưa trừ nơi Không Chấp (cố chấp vào Lý nghiêng về Không)
  Vào Vô Tướng Tam Muội (Animitta-samādhi)
  Lìa tất cả tướng ấy
  _ Tiếp Vô Nguyện Tam Muội (Apraṇihita-samādhi)
  Nơi Trí Chân Như (Tathatā-jñāna) ấy
  Lìa tướng, vốn rỗng lặng
  Cũng không nơi nguyện cầu
  _ Từ Tam Ma Địa (Samādhi) khởi
  Tưởng kỹ giữa ức, tim
  Viên Minh (ánh sáng như cái gương tròn) rộng một khuỷu (tức Tâm Bồ Đề)
  Giống như ánh trăng Thu
  Sáng trong, ngửa tại tim
  _ Tiếp quán miệng Bản Tôn
  Câu bí mật đã trì
  Rõ ràng thành đường chữ (chữ tạo thành con đường)
  Nhập vào miệng Du Kỳ (Yogi: người tu Du Già)
  Văn tự xoay bên phải
  Bày ở vành trăng tim
  Mỗi chữ, màu vàng ròng
  Tôn ra ánh sáng lớn
  Thân Tâm chẳng tán động
  Nhập vào A Tự Môn
  Tức ở mỗi một chữ
  Suy nghĩ nghĩa Thật Tướng
  Đây tên Tam Muội Niệm
  _ Trước kèm Quy Mệnh tụng
  Hăm mốt (21) mới trừ bỏ
  Từ Án (Oṃ) khởi đầu tiên
  Cho con (họ tên…) trừ tai họa
  Sa Phộc Hạ (Svāhā) cuối cùng
  Vốn không gặp thêm việc
  _ Niệm tụng dùng tiếng nhỏ
  Nên tu Ý vắng lặng
  Hộ Tôn (Pāla-nātha) tướng phẫn nộ
  _ Nếu người làm Hỏa Đàn
  Đào hình lò ấy tròn (hoặc vuông)
  Một khuỷu, sâu nửa khuỷu
  Đáy lò, bùn làm Luân (Cakra: bánh xe)
  Luân ấy đủ tám căm
  Lượng bằng một Trách tay [một gang tay](cao một ngón tay)
  Bốn đoạn (tiết) làm Chu Giới (giới hạn chung quanh)
  _Tô Đàn thuần màu trắng (hương khác dựa theo đây)
  Cỏ tranh tốt trên thềm
  Tùy ngày, xoay bên phải
  Dùng gốc che mầm ấy
  Hoặc bày mọi màu sắc
  Sáng đỏ rất nghiêm lệ (trang nghiêm đẹp đẽ)
  Tất cả việc vẽ, thành
  Đốt hương Trầm, đèn bơ
  Các hoa quả tươi đẹp
  Thức ăn uống…cúng dường
  Đầu tháng đến mồng tám
  Tam Dư (3 loại tàn dư của Phiền não, Nghiệp, quả báo) thời Hộ Ma
  Tâm Từ (Maitra-citta) sinh vui vẻ
  Ngoái nhìn ở tất cả
  _ Nơi lược Hộ Ma đấy
  Nên trì Biện Sự Minh (hoặc Bất Động)
  Dùng Cát Lý Minh Vương (Kilikila-vidya-rāja)
  Kết Hộ, gia trì vật
  Tuệ vũ (tay phải) Không (ngón cái) đè Địa (ngón út)
  Duỗi Ba La Mật (các ngón tay) khác
   
  #1
 2. ChânKhông

  ChânKhông T. Viên Chính Thức

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  509
  Đã được cảm ơn:
  369
  “Án, hạ la hạ la, tổ ngật-la, hạ noa dã, sa-phộc hạ”
  湡 扣先 扣先 先冗奇 扣先仗伏 送扣
  Oṃ_ hāra hāra, raja-ugra-ahāraṇiya svāhā
  _ Bạch Đàn xoa Tôn Vị (vị trí của Tôn)
  Biện Sự Minh ngàn biến
  Tiếp dùng Từ Bi quán
  Quán niệm các chúng sinh
  Tập nơi Cam Lộ Minh
  Tưởng vị trí từ Tâm
  Trú xứ của Đạo Sư
  Tám cánh theo Ý sinh
  Hoa sen thật nghiêm lệ
  Trong vành trăng tròn đầy
  Không dơ như gương sạch
  Nơi ấy thường an trụ
  _ Chân Ngôn Cứu Thế Tôn
  Màu vàng tỏa lửa sáng
  Hại Độc Trụ Tam Muội
  Như mặt trời, khó nhìn
  Các Nhân Giả cũng thế
  Ở trong gương tròn ấy
  Tự thấy thân tướng ấy
  Ngang đồng với thân Phật
  (tác Quán này, trước tiên quán duyên bên ngoài, sau đó dẫn vào thân của mình)
  _ Hành Giả tại Phật Thất
  Đỉnh kế, trăm ánh sáng
  Chiếu khắp vô biên cõi
  Khéo điều hòa Tâm Khí
  Liên tụng (tụng liên tục) A Tự Minh (珃:Aṃ)
  Mội hơi cho đến ba
  Tận sức, nên niệm tụng
  _ Tâm chạm biết, tương ứng
  Lìa tất cả phân biệt
  Từ Thể Tịnh Pháp Giới
  Dựng lập Mạn Trà La
  Đỉnh lễ nơi Thế Tôn
  Với Bát Nhã Phật Mẫu
  _ Tiếp, điều hòa màu sắc
  Hộ dùng, không thể hại
  Vận bày các Thánh Tôn
  Mà vẽ thân trang nghiêm
  _ Tiếp bày nơi Hộ Ma (Homa)
  Pháp vi mật thành tựu
  Liền ở Tịnh Thất mới
  Dựng lập nơi Đạo Trường
  Đặt bày diệu hương hoa
  Chân thành mà cúng dường
  _ Y Pháp, kết Tịnh xong
  Tức Tai (Śāntika) và Tăng Vinh (Puṣṭika:Tăng Ích)
  Kính Ái (Vaśīkaraṇa) với Giáng Phục (Abhicāruka)
  Uy Thần chẳng thể lường
  Hay hồi (trở về) Tâm trời đất
  Công dụng không bờ mé
  Mở lớn, chứa Phước linh
  Các Đàn cúng lửa ấy
  Gia lâm mà rất nhiều
  Tùy loại, cầu các Nguyện
  Mỗi mỗi đều sai khác
  _ Hộ Ma (Homa) lược hai loại
  Ấy là Nội (bên trong) với Ngoại (bên ngoài)
  _ Nói Nội Hộ Ma là
  Do các chúng sinh ấy
  Đều từ Nghiệp sinh ra
  Tịnh Trừ nơi Nghiệp ấy
  Tức là được giải thoát
  Hay thiêu đốt Nghiệp cũ
  Ấy là Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)
  Tên là Nội Hộ Ma
  Như lửa Thế Gian ấy
  Đốt vật thành tro tàn
  Nay, đây tức chẳng thế
  Làm Trí mạnh bén (của) mình
  Đốt tất cả phiền não
  Như lửa của Kiếp Thiêu
  Không có chỗ tàn dư
  Ba nơi đồng một Thể
  _ Đại Đàn tức Hộ Ma
  Hộ Ma tức thân mình
  Thân mình tức Hỏa Thiên (Agni)
  Hỏa Thiên tức Đại Nhật (Vairocana)
  Thân miệng ý hòa hợp
  Ba bình đẳng không khác
  Đầy đủ nơi ba Thân
  Lượng vòng khắp Pháp Giới
  Chẳng sinh cũng chẳng diệt
  Lìa nói, lìa tướng nói
  Sinh cùng với không sinh
  Đều là Đại Nhật Tôn
  Quán ở A Tự Môn
  (Nghĩa vốn chẳng sinh tức là Tâm Bồ Đề. Nay muốn hiển thấy thì dùng
  phương tiện nào để được thấy)
   
  #2
 3. ChânKhông

  ChânKhông T. Viên Chính Thức

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  509
  Đã được cảm ơn:
  369
  _ Hoặc Chướng (một trong bốn loại chướng ngại) đã ngăn che
  Nhập vào Trí mạnh bén
  Giáp vòng thành lửa sáng
  Như Kiếp Hỏa rực rỡ
  Cầm Đao với sợi dây
  Thiêu đốt Nghiệp phiền não
  Nhóm Vô Minh (Avidya), Chu Ngột (sự sai lầm)
  Chẳng còn có dư sót
  _ Tiếp quán Tâm Bồ Đề
  Dùng nước Đại Bi gội (mộc: thấm gội, gội đầu)
  Nên tưởng trong khắp thân
  Chảy rót Cam Lộ trắng
  Rưới khắp mười phương cõi
  Các chúng sinh nóng bức
  Sinh trưởng mầm Bồ Đề
  Thứ tự sinh các con
  (Đây là Ngũ Luân Tự (chữ) thành Phật Thân)
  Tức tên là Pháp Thân
  Bí Mật Nội Hộ Ma”
  _ Lại nữa, Thế Tôn nói
  “Ta thành Bồ Đề rồi
  Diễn nói mười hai loại
  Lửa Trí” Lửa đầu tiên
  Tên Đại Nhân Đà La (Mahendra)
  [Tức tên gọi riêng của Kim Luân. Làm hình chày Kim Cương, t ức chỗ ngồi
  vuông vắn. Chỉ quán trong Đàn Tứ Giác có Bản Tôn]
  Tuệ Quang (ánh sáng Tuệ) Tâm Bồ Đề
  Hình vuông, màu vàng rực (hoàng kim)
  [Biểu thị tòa Kim Cương]
  Tôn ấy rất đoan nghiêm
  Vòng hoa lửa vây quanh
  Trụ Tịch Tam Ma Địa
  (Đây tức là Tỳ Lô Giá Na cũng là Nội Hỏa, nghĩa của Pháp Thân. Bên dưới đều
  dựa theo đây)
  Quán xong, dùng Mật Ngôn
  Hay thành tất cả việc
  Thuận đời, lò Đàn vuông
  Vật cúng đều màu vàng
  _ Thứ hai: lửa Hạnh Mãn
  Hình tượng như trăng Thu
  Sáng tỏ vòng khắp cả
  Thân, áo màu trắng tinh
  Nguyệt Luân Mạn Trà La
  Cầm Châu (viên ngọc) với Quân Trì (Kuṇḍikā:bình chứa nước tắm rửa)
  Trừ: nước, lửa, trùng, sương
  Bệnh tật thân ta người
  Mọi loại tai họa ác
  Tâm do dự chẳng định
  Lửa này hay Tịnh Trừ
  _ Thứ ba tên Ma Lỗ (Marūta)
  Hình sắc rất khô đen
  [Như lửa giáng phục của nhóm Đồ Hôi (Bhasman:nhóm Ngoại Đạo dùng tro
  bôi khắp thân]
  Phong Luân, Đàn bán nguyệt
  Thế cầm lụa, gió thổi
  Nói người tu hành kia
  Tâm Số (Tâm tính toán) Nghi (nghi ngờ), tiến lùi
  Là Vọng Hoặc (mê hoặc sằng bậy) vô thủy
  Gốc phiền não chưa trừ
  Thường quấy nhiễu ràng buộc
  Dùng thêm Ám Chướng che
  Số (Tâm tính toán) y đây đốt trừ
  Tan hoại, đuổi Trọng Vân (Mây chồng chất)
  _ Thứ tư: Lô Hề Đa (Rohita)
  Tướng thân hình đoan mãn
  Tam Giác, vòng lửa sáng
  Mặt trời sớm màu đỏ
  Cầm đao, tướng giận dữ
  _ Thứ năm: Một Lật Noa (Mṛḍa)
  Tôn hình màu vàng nhạt
  Trên thân Tì (râu ria), Mấn (tóc mai), Phát (tóc)
  Đỉnh có Đại Uy Quang
  Mắt, trái: giận, phải: vui
  Màu, trái: đỏ, phải: vàng
  Ngồi Tam Giác bên trái
  Định (tay trái): đao, Tuệ (tay phải) cầm chày
  Hay thành hai loại việc
  Nhiếp Triệu và Tức Tai
  _ Thứ sáu: lửa Phẫn Nộ (Krodha)
  Tôn hình màu lửa rực
  Nhắm một mắt, gầm lớn
  Trên dưới hiện nanh chó
  Đầu tóc rối cao vót
  Hai việc: lửa và nước
  _ Thứ bảy tên Ôn Phước (Jaṭhara)
  Tức Đại Bát Niết Bàn
  Nhanh chóng, rất phẫn nộ
  Chữ Ắc (Aḥ:珆) đủ năm màu
  _ Thứ tám tên Phí Háo (Kṣaya)
  Màu như gom mọi điện
  Rất khó nhìn ngó được
  Ngồi trong Kim Cương Luân
  Hay trừ khiển Chướng nặng
  Với quyến thuộc Đỉnh Hạnh
  _ Thứ chín lửa Ý Sinh
  Tôn này tùy ý thành
  Mọi loại thân Phổ Môn
  Đại Lực Tự Tại Tuệ
  _ Thứ mười: Yết La Vĩ (Kravyādā)
  Bên tay phải Tôn ấy
  Tiếng Tịnh Hạnh Án Ấn
  _ Thứ mười một (Bản Phạn thiếu mất tên gọi)
  _ Mười hai: Mô Hạ Na (Mohana)
  Tôn hình, lửa Kiếp Tai
  Đạo Trường giáng phục Ma
  Nếu các loài hữu tình
  Làm ác chẳng thể ngưng
  Khuyến Đạo (khuyên nhủ mở lối), tăng chuyển đổi
  _ Lửa này hay Tịnh Trừ
  Phương tiện dùng chế phục
  Mê Hoặc khiến không biết (Ý mật)
  Dần dần dẫn vào Đạo
  _ Tiếp bày bốn Vi Mật
  Nghi Quỹ nên tu tập
  Bản Tôn Chân Ngôn Ấn
  Thân, miệng, ý tương ứng
  Ba vị hòa hợp đúng
  Mà làm các sự nghiệp
  Do ngoài dẫn vào trong
  Nghĩa Lý không sai biệt
  _ Tức Tai (Śāntika) đầu đêm khởi
  Tăng Ích (Puṣṭika), mặt trời mọc
  Trung (giữa ngày) Giáng Phục (Abhicāruka) mãnh lợi
  Câu Triệu (Akarṣāya) tất cả thời
  Ban đêm làm Kính Ái (Vaśīkaraṇa)
  Phiến Để Ca (Śāntika) Tịch Tai
  Thông minh với sống lâu
  Kèm Pháp trừ chướng nạn
  _ Năm sao (Mộc diệu, hỏa diệu, thổ diệu, kim diệu, thủy diệu) đã lấn bức
  Mọi loại các tai nạn
  Miệng lưỡi (khẩu thiệt) với đấu tranh
  Cung vua đã bức bách
  Trong ngoài chẳng hòa thuận
  Bảy Diệu (7 vì sao: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, La Hầu, Kế Đô) trái độ thường
  Gió mưa chẳng đúng thời
  Bệnh dịch với mất mùa
  Quỷ Mỵ, việc chẳng lành
  Khi tai nạn ấy khởi
  Ngồi chéo đùi, hướng Bắc
  Dựng gối (đầu gối) trước đùi phải
  Quần áo phải trắng tinh
  Ăn uống, hương, hoa, đất
  Đèn, đuốc cũng như thế
  Vành trăng bày Chân Ngôn
  Văn tự cũng màu trắng
  Trụ ba Giải Thoát Quán (Không, Vô Tướng, Vô Nguyện)
  _ Vào Không Tam Ma Địa (Śūnyatā-samādhi)
  Vận Tâm vòng Pháp Giới
  Mở rộng, không một Pháp
  Trong phút chốc, lắng Tâm
  Diệt trừ tất cả Kiến (Dṛṣṭi)
  Chưa trừ nơi Không Chấp (cố chấp vào Lý nghiêng về Không)
  Vào Vô Tướng Tam Muội (Animitta-samādhi)
  Lìa tất cả tướng ấy
  _ Tiếp Vô Nguyện Tam Muội (Apraṇihita-samādhi)
  Nơi Trí Chân Như (Tathatā-jñāna) ấy
  Lìa tướng, vốn rỗng lặng
  Cũng không nơi nguyện cầu
  _ Từ Tam Ma Địa (Samādhi) khởi
  Tưởng kỹ giữa ức, tim
  Viên Minh (ánh sáng như cái gương tròn) rộng một khuỷu (tức Tâm Bồ Đề)
  Giống như ánh trăng Thu
  Sáng trong, ngửa tại tim
  _ Tiếp quán miệng Bản Tôn
  Câu bí mật đã trì
  Rõ ràng thành đường chữ (chữ tạo thành con đường)
  Nhập vào miệng Du Kỳ (Yogi: người tu Du Già)
  Văn tự xoay bên phải
  Bày ở vành trăng tim
  Mỗi chữ, màu vàng ròng
  Tôn ra ánh sáng lớn
  Thân Tâm chẳng tán động
  Nhập vào A Tự Môn
  Tức ở mỗi một chữ
  Suy nghĩ nghĩa Thật Tướng
  Đây tên Tam Muội Niệm
  _ Trước kèm Quy Mệnh tụng
  Hăm mốt (21) mới trừ bỏ
  Từ Án (Oṃ) khởi đầu tiên
  Cho con (họ tên…) trừ tai họa
  Sa Phộc Hạ (Svāhā) cuối cùng
  Vốn không gặp thêm việc
  _ Niệm tụng dùng tiếng nhỏ
  Nên tu Ý vắng lặng
  Hộ Tôn (Pāla-nātha) tướng phẫn nộ
  _ Nếu người làm Hỏa Đàn
  Đào hình lò ấy tròn (hoặc vuông)
  Một khuỷu, sâu nửa khuỷu
  Đáy lò, bùn làm Luân (Cakra: bánh xe)
  Luân ấy đủ tám căm
  Lượng bằng một Trách tay [một gang tay](cao một ngón tay)
  Bốn đoạn (tiết) làm Chu Giới (giới hạn chung quanh)
  _Tô Đàn thuần màu trắng (hương khác dựa theo đây)
  Cỏ tranh tốt trên thềm
  Tùy ngày, xoay bên phải
  Dùng gốc che mầm ấy
  Hoặc bày mọi màu sắc
  Sáng đỏ rất nghiêm lệ (trang nghiêm đẹp đẽ)
  Tất cả việc vẽ, thành
  Đốt hương Trầm, đèn bơ
  Các hoa quả tươi đẹp
  Thức ăn uống…cúng dường
  Đầu tháng đến mồng tám
  Tam Dư (3 loại tàn dư của Phiền não, Nghiệp, quả báo) thời Hộ Ma
  Tâm Từ (Maitra-citta) sinh vui vẻ
  Ngoái nhìn ở tất cả
  _ Nơi lược Hộ Ma đấy
  Nên trì Biện Sự Minh (hoặc Bất Động)
  Dùng Cát Lý Minh Vương (Kilikila-vidya-rāja)
  Kết Hộ, gia trì vật
  Tuệ vũ (tay phải) Không (ngón cái) đè Địa (ngón út)
  Duỗi Ba La Mật (các ngón tay) khác
  Dùng nước thơm rưới khắp
  Chân Ngôn là:
  “Án, cát lý cát lý, phộc nhật-la, hồng, phán tra”
  輆 丁印丁匡砉忝 狫 民誆
  Oṃ_ kili kili vajra hūṃ phaṭ
  _ Muốn làm các sự nghiệp
  Thành tựu Pháp Kết Đàn
  Hộ Thân với Đệ Tử
  Tịch trừ các chướng nạn
  Do Ấn Minh này nên
  Các Thiên Tử Tịnh Cư
  Thường đến ở nơi ấy
  Quán chiếu, khiến mau nghiệm
  _ Lò đối Mạn Trà La
  Ngoại (bên ngoài) tương vọng (trợ nhau nhìn ngó) làm riêng
  Chỗ cúng như Đại Đàn
  Nửa lò, đốt đầy than
  Cành đã lấy trong cây
  Nhóm củi cứng Nhũ Mộc (cây có chất nhựa như sữa)
  Ném vào trong Quân Trà (Kuṇḍa: Lò lửa, lò Hộ Ma)
  Toại Hỏa (lửa phát sinh từ dụng cụ lấy lửa) đừng dùng đồ cũ
  Dùng quạt, chẳng dùng miệng thổi
  Liền rưới nước thơm sạch
  Đốt lò, tụng Minh sau
  “Án, bộ, nhập-phộc la, hồng”
  湡 鉓 捂匑 猲
  Oṃ_ bhuḥ jvala hūṃ
  Lửa đã phát sáng rực
  Phẫn Nộ Vương trừ dơ
  Khế Minh gia khắp vật
  Mỗi lần chạm, xưng Minh
  [Chỉ Lý Chân Ngôn lúc trước. Bốn ngón tay cùng cài chéo lưng ngón xoay
  chuyển, Tuệ (bên phải) đè Định (bên trái)]
   
  #3
 4. ChânKhông

  ChânKhông T. Viên Chính Thức

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  509
  Đã được cảm ơn:
  369
  _ Liền ở trong ngọn lửa
  Mà tưởng có chữ La (先:Ra)
  Biến thành Hỏa Quang Tôn
  Tân màu đỏ, tóc vàng
  Ba mắt, bốn cánh tay
  Toàn thân rực lửa sáng
  _ Bậc Trí giương tay phải
  Co Không Luân (ngón cái) vào chưởng (lòng bàn tay)
  Đè Địa (ngón út), Thủy (ngón vô danh), Hỏa (ngón giữa)
  Phong (ngón trỏ) co móc Hô Triệu
  “Nay con cúi lạy thỉnh
  Hỏa Thiên Thượng Thủ Tôn
  Đại Tiên trong cõi Trời
  Phạm Hạnh đã sùng kính
  Nguyện giáng đến chốn này
  Nhận vật cúng Hộ Ma”
  Phụng Thỉnh Chân Ngôn là:
  “Án, ế hệ-duệ hứ, ma hạ bộ đa, nê phộc, lý-sử, trì-vĩ nhạ sa đa, ma ngật-lý
  hứ đát-phộc hộ để, ma hạ lam ma, a tất-nhĩ tán nễ hứ đổ bà phộc, a ngật-nẵng
  duệ, hạ vĩ dã, ca vĩ dã, phộc hạ nẵng dã, sa-phộc hạ”
  輆 珫鉒扛 亙扣穴凹 只向 源 盎介屹柰 亙鉎扛班摍凸
  亙扣先交統戌市扛北矛向 狣蚱份 成防 一防 向成矧伏 送扣桭
  Oṃ_ Ehyehi mahā-bhūta deva rṣī dvijasatta magṛhitvāduti, mahā-rama
  asmisaṃnihitobhava agniye havya kavya vahanaya svāhā
  _Hỏa Thiên đến dự, ngồi
  Ấn sái tịnh (rưới vảy cho sạch sẽ) nơi lửa
  (Dùng cỏ tranh làm Tiểu Thúc (bó nhỏ) hoặc Tam Cổ Ấn rưới nước lên lửa
  sạch (tịnh hỏa) bên trong lò)
  Chân Ngôn là:
  “Án, a mật-lý đế, hạ nẵng hạ nẵng, hồng, phán tra”
  輆 珃猵包 祌矧祌矧 嫟 民誆
  Oṃ_ Amṛte, hana hana, hūṃ phaṭ
  _ Rải hoa ở Quân Trà (lò Hộ Ma)
  Hiến nước thơm Át Già
  Kim Cương Quyền, duỗi Phong (ngón trỏ)
  Dùng khuấy nước Át Già
  Chuyển phải, rưới trong lò
  Tưởng xúc miệng Hỏa Thiên
  Cát Tường Chân Ngôn là:
  “Án, phộc la na, phộc nhật-la, đàm”
  輆 向先叨 向忝 漭
  Oṃ_ varada vajra dhaṃ
  _ Các chi Phần Hộ Ma
  Để sẵn ở bên phải
  Hai muỗng, vật khí trống
  Nhóm bơ, mật, dầu, củi
  Để ở ngay bên trái
  Nên dùng Nghi Hộ Ma
  Hai tay tại hai gối (2 đầu gối)
  Xuay theo phải, thuận chuyển
  Định Vũ (tay trái) cầm Châu Chử (chày ngọc)[Kim Cương Quyền]
  Duỗi Phong (ngón trỏ) kèm muỗng lớn
  Tay Tuệ (tay phải) cầm muỗng nhỏ
  Lấy Danh Tô (bơ tốt) ba lần
  Rót đầy muỗng lớn ấy
  Tuệ (tay phải) buông Tiểu (muỗng nhõ) nắm Đại (muỗng lớn)
  Cuối câu, tưới trong lửa
  Đưa vào miệng Hỏa Thiên
  _ Dầu, mật và sữa, Lạc
  Cháo sữa, cháo ngũ cốc (5 loại lúa đậu)
  Cơm gạo, Đạo Cốc (hạt gạo không bỏ vỏ), hoa
  Thứ tự hiến ba lần
  _ Quả ngọt, gỗ cây mận
  Nhóm Tường Vi (một thứ cây mọc ven tường), Nhũ Thụ (cây có chất nhựa
  như sữa)
  Trầm (cây Trầm Hương), Đàn (cây Đàn Hương), Bách (cây Bách), Phong (cây
  Phong) cấu (cấu tạo, xây đắp)
  Lượng dài một trách tay (một gang tay)
  (hoặc mười ngón tay, hoặc bốn ngón tay, thô kệch như ngón trỏ)
  Hai đầu đều tẩm bơ
  Ném vào trong Quân Trà (lò Hộ Ma)
  (3 lần, hoặc 21 lần, hoặc 108 lần)
  _ Đinh Hương, Bạch Đàn, Trầm
  Huân Lục, Long Não Hương
  Đậu Khấu, hạt cải trắng
  Cùng với Tô Hợp Hương
  Nửa làm bột, nửa (làm) viên
  Viên dùng bơ, mật hòa
  Theo trước, ném vào lửa
  Ba lần đều như đây
  (hoặc 108 lần, hoặc 21 lần. Lại dùng muỗng nhỏ tưới vào lửa 21 lần)
  Chân Ngôn là:
  “A ngật-nẵng duệ, hạ vĩ dã, hạ vĩ dã, phộc hạ nẵng dã, địa bỉ dã, địa bỉ dã
  (phiến để, tăng ích bố sắt trí ) câu lỗ, sa-phộc hạ”
  狣蛆份 成防 一防 砉成傛伏 叵汽 叵汽 叵扔伏 送扣桭
  Agnaye havya kavya vahanaya dīpya dīpya (Śāntīṃ, Puṣṭīṃ) kuru svāhā
  _ Chữ Hạ (Hā) dẫn tiếng ấy
  Tiếng dừng lại cùng Quả
  Hành Nhân ở bên trái
  Thầy dùng Tuệ (tay phải) cầm chày
  Tịch Tai Hộ Ma Chân Ngôn là:
  “Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam (1) a, ma hạ phiến để nghiệt đa (2)
  phiến để ca la (3) bát la thiểm ma, đạt ma, nễ nhạ đa (4) a bà phộc, sa-phộc bà
  phộc (5) đạt ma tam ma đa, bát-la bát-đa, sa-phộc hạ”
  巧休 屹亙阢 后盍觡袎 珆 亙扣 圭阠 丫凹 圭阠 一先袎 渨在亙 叻猣
  市蛔凹袎 狣矢向 辱矢向 叻準 屹亙阤直挕袎 渢扣桭
  Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Aḥ_ mahā-śanti gata, śanti kara, praśama-dharma nirjāta, abhāva svabhāva dharma, samanta prāpta svāhā
  Thỉnh Hỏa Thiên rời lò
  Đến vị trí Đông Nam
  _ Tiếp nên cầm lò hương
  Thỉnh nơi Bản Cung Diệu
  Với Mệnh Nghiệp Thai Tú
  Quyền Ấn, Phong (ngón trỏ) Hỏa (ngón giữa) câu móc
  _ Tiếp thỉnh nơi Bản Tôn
  Hay tay nâng hoa mùa
  Khử dơ với Quang Trạch (sáng bóng)
  (hoặc Bộ Chủ gia trì)
  Liền xa lìa lò, ném
  Tưởng hoa khắp các Tòa
  Như trước, lại tịnh hỏa
  Thỉnh Tôn vào trong lò
  (đều dùng Bản Chân Ngôn thỉnh, mỗi mỗi cúng dường, hoặc Đường Bộ kèm
  quyến thuộc)
  Thành Tâm mà cúng dường
  Chuyên chú nơi Thánh Chúng
  Tuôn ra mây rộng lớn
  Cơm, thực (thức ăn), phướng, phan, lọng
  Tràn khắp vi trần cõi
  Phụng hiến chúng Thánh Thiên
  Các hữu tình ba ác (3 loại tâm ác)
  Được ánh sáng chiếu chạm
  Dứt khổ, thân tâm vui
  Cho đến Hộ Thế Thiên (Loka-pāla-deva)
  Ba lần Hộ Ma xong
  Hương, hoa, Thực (thức ăn) đã cúng
  Gom lại đều hòa chung
  _ Vì La Nhạ (Rāja: Vua chúa) Hộ Ma
  Quyến thuộc kèm bách hoạn (trăm chức quan)
  Chúng sinh trong Pháp Giới
  Thân mình…đều ba hộ (3 lần Hộ Ma)
  (dùng Diệt Ác Thú Chân Ngôn 3 lần, 5 lần, 7 lần. Trích trong Kinh Kim
  Cương Đỉnh)
  Cuối cùng, bốn mặt lò
  Thức ăn uống, quả trái
  Gia trì xong, Hộ Ma
  Thầy đi ra, rửa tay
  _ Lại ở chốn thanh tịnh
  Cầu cúng Bát Phương Thiên (các hàng Trời ở tám phương)
  (mỗi mỗi cúng nhóm chư Thiên, kèm như văn riêng. Lại lấy cơm, thức ăn để
  trong cái chậu nhỏ, bố thí cho hàng Quỷ Thần ở bốn phương)
  _ Quay lại cúng bái lửa
  (với nhóm Tú Diệu đều cúng tế ba lần)
  Vui vẻ thỉnh chư Thiên
  “Đại Thiên ! Sức uy thần tự tại
  Hay mãn vô lượng Nguyện chúng sinh
  Khiến điều mong cầu, nguyện thành tựu
  (khiến cầu tăng vinh hoa, giàu có. Khiến cầu yêu kính , nguyện đều thành)
  Cúi lạy chư Thiên về Bản Cung (cung điện của mình)
  Sau này, khi chí thành thương thỉnh
  Nguyện xin đến đây, nhận cúng dường”
  Chân Ngôn là:
  “Cát lý cát lý phộc nhật-la, mục hạ”
  丁印丁匡砉忝 鄖
  Kilikili-vajra muḥ
  _ Nếu người cầu tăng trưởng
  Tên Bố Sắt Trí Ca (Puṣṭika: Tăng ích)
  Tâm mừng vui, tương ứng
  Mồng chín đến mười lăm (trong tháng)
  Năm Thần Thông, kho báu
  Kiếm, luân (bánh xe), chày, tài vật
  Thuốc viên, thuốc xoa mắt (nhãn dược)
  Biến đổi tốt, tăng thọ (tăng thêm tuổi thọ)
  Phước, Trí với tiếng tăm
  Chức Nhâm (chức vị và chức trách của vị quan), y vua quan
  Các tường, thắng an lạc
  _ Ngồi Kiết Già, hướng Đông
  Quần áo đều màu vàng
  Thêm bớt câu Chân Ngôn
  Như trước không có khác
  Chuyên chú mây cúng dường
  Vòng khắp mười phương cõi
  Với chiếu các hữu tình
  Đều được nơi Vinh Thịnh (hiển đạt hưng thịnh)
  Phú Quý với sống sâu
  Tức mây ánh sáng này
  Ở nơi cư trú ấy
  Mưa vật dụng bảy báu
  Mưa Cam Lộ cõi Trời
  Rưới rót Tâm Hành Nhân
  _ Lò vuông hai khuỷu tay
  Chung quanh sâu nửa khuỷu
  Đáy để chày Tam Cổ (lượng như lúc trước)
  Dùng Đàn (Đàn Hương), Uất Kim (uất kim cương) bôi
  (Bạch Đàn làm hương đốt, đèn dầu mè)
  Quang Âm (ābhāsvara:Quang Âm Thiên) với Tuế Tinh (Vṛhaspati:Mộc Diệu)
  Nhóm Vinh Hữu Ý Tú (Ấn lúc trước)
  Chỗ cúng theo Nghi trước
  _ Nếu cầu Pháp Hoan Ái
  Tên Phộc Thí Ca La (Vaśīkaraṇa: Kính Ái)
  Tâm mừng giận tương ứng
  Mười sáu (ngày 16), hai mươi ba (ngày 23)
  Triệu (kêu gọi) người với Trời, Rồng
  Quỷ Thần, loài Phi Nhân
  Tất cả nơi kính yêu
  Nhà, nước với quyến thuộc
  Oán địch, các bạn bè
  Hòa thuận mà vui vẻ
  Với cầu Diệu Biện Tài
  Cúng tám Bộ Trời Rồng
  Tất cả chỗ hộ niệm
  Thỏa mãn điều cầu nguyện
  _ Ngồi Bán Già, hướng Tây
  Trên, cầu tăng trưởng đồng
  Cùng tôi (họ tên) nhiếp việc đó (nêu tên việc đó)
  Trì Minh, Tâm vui vẻ
  Hộ Tôn, tướng Tịch Phẫn (Yên lặng giận dữ)
  Kim Cương Câu (Vajarāṃkuśa) nhiếp triệu
  Dẫn mây, cúng Pháp Giới
  _ Tiếp triệu (kêu gọi) ba nẻo ác
  An trí nơi người, Trời
  (Tưởng Chúng được kêu gọi nhập vào Tâm ấy, kêu gọi đến)
  Mây Hoa Tiễn (mũi tên hoa) vui vẻ
  Bắn Nhị Thừa Yểm Ly (Tâm chán lìa của hàng Nhị Thừa)
  Giận, ghét, ba Chướng nặng
  Với trừ Tâm oán hận
  Khiến đến Cực Hỷ Địa (Pramuditā-bhūmi: Địa vị đầu tiên trong 10 Địa)
  (bắn ở 5 chỗ: vầng trán, 2 vú, trái tim, phần bên dưới)
  _ Lò như sen tám cánh
  Nở rộ, đủ đài nhụy
  Lượng một khuỷu, sâu nửa (nửa khuỷu tay)
  Đáy để hoa sen hồng
  Hai đường viền, bốn ngón (4 ngón tay)
  (màu trắng, cao một ngón tay)
  Trang phục: hồng, trắng, vàng
  _ Đè Không (ngón cái) nhấc Phong Luân (ngón trỏ)
  Mỗi phương đều một chấm
  Liền thành Đại Kết Giới
  Chữ Hồng (狫: Hūṃ) gia hộ khắp
  (Dùng vật báu cúng dường)
  _ Đốt Đinh Hương, Tô Hợp
  Dùng dầu quả (dầu của trái cây) thắp đèn
  Củi: cây Nhũ Thứ Quả (cây có nhựa như sữa, cây có gai, cây có quả trái)
  Dùng hoa đỏ cúng dường
  Trong lửa Đình-dạ duệ la
  Màu hồng, tóc xanh biếc
  Trời: Phạm Tử (Brahma-putra), Thái Bạch (Śukra)
  Thành nhóm Thai Thân Tú
  Hộ khắp, xin vui vẻ
  _ Nếu làm Pháp Giáng Phục
  A Tỳ Già Lỗ Ca (Abhicāruka)
  Hai mươi bốn (ngày 24), cuối tháng (ngày cuối tháng)
  Chế (chế ngự) Quỷ Thần, người ác
  Phá hoại mắt Chính Pháp
  Với các Rồng độc ác
  Tuôn mưa mạnh trái thời (chẳng đúng thời tiết)
  Sương, bạc (mưa đá) hại lúa mạ
  Nước lụt, hạn hán trái thời
  Quỷ Mỵ lưu hành khắp
  Nơi nơi hiện biến quái
  Mọi người chẳng an ninh
  Chỗ ở luôn não loạn
  Với hành chẳng trung hiếu
  Pháp này hay chế trừ
  Vì an vui Thế Gian
  Bày phương tiện lớn này
  Gồm lợi ích kẻ kia
   
  #4
 5. ChânKhông

  ChânKhông T. Viên Chính Thức

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  509
  Đã được cảm ơn:
  369
  _ Nội (bên trong) khởi Tâm Từ Bi
  Ngoại (bên ngoài) là đại phẫn nộ
  Đen xanh trên các màu
  Trong tim, quán Viên Minh (Ánh sáng như cái gương tròn)
  Biến đồng Đại Nhật Tôn
  Rực rỡ không cùng loại
  Phát sáng như Kiếp Diễm (cuối đời Hoại Kiếp dấy lên tại nạn lửa lớn thiêu đốt
  hết Thế Giới)
  Chân Ngôn, gắng xưng mạnh
  Người bên cạnh nghe được
  _ Hộ Tôn, ý vắng lặng
  Liền quán Phẫn Nộ Tôn
  Khắp thân, các chân lông
  Tuôn ra mây khí trượng
  Cúng dường tận hư không
  Tất cả Tôn phẫn nộ
  Tuôn mưa các khí trượng
  Rơi lên chốn cư ngụ
  _ Lò lửa hình tam giác
  Trong để chày Độc Cổ
  Lượng đồng Phộc Thí Ca (Vaśīkaraṇa: Kính Ái)
  Đất Đàn, tô màu đen
  Tòa cây gai, hoa đỏ
  Hoa đen không hơi thơm
  Rải đầy xong cúng dường
  (cơm, thức ăn dùng nước cốt của Thạch Lựu thấm vào)
  Thiết trấp (nước cốt của sắt thép), nước phèn đen
  Hoa đen, hạt cải, bách (cây bách)
  Chút ít để (trong) Át Già
  Hương đốt, dùng An Tất
  Dầu hạt cải làm bấc (bấc đèn)
  Lỗ Địa La (Rudhira: máu huyết) mỡ bò [làm đèn]
  Cúng dường nơi Thánh Tôn
  Phẫn nộ gia hộ khắp
  Chân Ngôn là:
  “Hồng, cát lý cát lý phộc nhật-la, hồng hồng hồng, phán tra, phán tra, phán
  tra”
  狫 丁印丁匡砉忝狫狫狫 民誆民誆民誆
  Hūṃ kilikili-vajra hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ phaṭ
  _ Thứ tự nhiễu (quanh) Quân Trà (lò Hộ Ma)
  Bày cỏ gai hôi xấu
  Bấc Khổ Sâm trong lò
  Lửa dính nước Sái Tịnh
  Chữ La (先: Ra) thành Hỏa Thiên
  Màu đen, lửa khói khắp (Thỉnh Triệu dựa theo lúc trước)
  _ Máu mỡ của con bò
  Bơ, sữa, mật, dầu mè
  Vĩ Sa (Viṣa: chất độc) cùng hợp chung (hoặc dùng Đầu Tạc)
  Hăm mốt (21 lần) ném Quân Trà (ném vào lò Hộ Ma)
  _ Củi: xương, tóc, cây xấu
  Sâm (một loài cỏ quý) gai nhọn, vĩ sa (chất độc)
  Thấm ở dầu Lỗ Địa (máu huyết)
  Tưới khắp, tụng Chân Ngôn
  Chỉ bày Bản Phương Vị (vị trí của phương gốc)
  Khải thỉnh Trấn (Śanaiścara: Thổ Diệu), Huỳnh Hoặc (Aṅgāraka: Hỏa Diệu)
  Sâm Tinh (Ārda: Sâm Tú) và Liễu Tú (Āśleṣa)
  Phát Nguyện, ca vịnh khen
  “Đại Thiên ! Sức uy thần phẫn nộ
  Hay mãn chúng sinh, diệt oán địch
  Nay cầu phá địch, diệt oán thù
  Cúi lạy chư Thiên về Bản Cung
  Sau có lúc chí thành thương thỉnh
  Nguyện xin giáng đến, nhận cúng dường”
  Phụng Tống Chân Ngôn là:
  “Bố nhĩ đô, đồ ma dã, bạc để-dã nghiệt tha, a ngật-nịnh, sa-phộc bà phộc
  nam, bổ nẵng la ti-dã nga ma na dã, sa-phộc hạ”
  朮元北 帆亙仲 矛滽丫猌 狣蚱 辱矢名觡 旦巧先沃丫交叨伏 送扣桭
  Pūjito simayā bhaktyāgaccha agni svabhāvānāṃ punarapyāgamādaya
  svāhā
  _ Giải Giới như Nghi Tắc
  Đối thẳng trước mặt Tôn
  Duỗi thân, động chi tiết
  Nhổ bậy với tiếng than
  Việc của nhóm như vậy
  Chế ngự, đừng kiêu mạn
  _ Đại Giáo A Xà Lê
  Bậc Tuệ khéo, Hạnh sâu
  Muốn cầu Đại Tất Địa
  Nên luôn tu Hộ Ma
  Mỗi (1 lần) đủ ba Lạc Xoa
  Một lần, lửa cúng dường
   
  #5
 6. ChânKhông

  ChânKhông T. Viên Chính Thức

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  509
  Đã được cảm ơn:
  369
  _ Lại nữa, tướng Hộ Ma
  Lửa đỏ hoặc vàng ròng
  Như Ngưu Tô sáng bóng
  Lửa thơm tho, không tiếng
  Trên lửa sinh lửa chồng
  Phân tán, hình dù lọng
  Vật đã được gia trì
  Ấm, khói với ánh sáng
  Ở trong phát tiếng lớn
  Phạm Âm Sư Tử Hống
  Tiếng sấm, vi diệu hưởng (tiếng dội lại vi diệu)
  Tiếng chuông, trống, Nhã Nhạc
  Nên biết tướng thành tựu
  Nếu hơi lửa ấy lạnh
  Màu không có sáng bóng
  Đại Tinh (ngôi sao lớn sáng trong Tinh Tú) bèn tiễn ra
  Hoặc lửa hôi như khói
  Biết Tẫn (lửa tàn) dấy vào đất
  Nên biết chướng trong ngoài
  Tu Sơ Pháp (Pháp đầu tiên) Tức Tai (ngưng dứt tai nạn)
  (Đây cùng với Giáng Phục thành)
  _ Hoặc mộng: Phật, Bồ Tát
  Kim Cương hoặc các vua
  Bà La Môn, Cư Sĩ
  Minh Vương hoặc Tam Bảo
  Mặc áo trắng đẹp mới
  Thân đeo các Anh Lạc
  Mỹ nữ trang phục đẹp
  Mang thai, hoặc Đồng Tử
  Cầm: hương, hoa, bình, lọng
  Hoặc cung kính cúng dường
  Nhiễu quanh mà hành Đạo
  Ăn: gạo tẻ, lạc, cơm
  Sữa Cam Lộ, quả, hoa
  Rừng rậm hoặc lên núi
  Đến Tháp hoặc lầu gác
  Hoặc ngồi xe, ngựa, voi
  Sư Tử, bò, hươu nai
  Bạch Hạc, Khổng Tước Vương
  Kim Sí Điểu với thuyền
  Trên biển, nước trong sạch
  Tự tại bay trên Không
  Lửa sáng rực khắp thân
  Ngồi trong Tòa nghe Pháp
  Hoặc ở Chúng nói Pháp
  Được trân châu, diệu bảo
  Thương Khư (Śaṅkha: Loa), Luân (bánh xe), kiếm, chày
  Khéo nói mà an ủi
  Mây ngũ sắc, điện chớp
  Gió nhẹ, mưa hoa Trời
  Hương xông ướp, tắm gội
  Đây đều ứng thành tựu
  Thức tỉnh, đừng ngủ lại
  _ Nếu mộng: người khôi quái (người chủ về sự giết chóc)
  Heo, lừa, lạc đà, chó
  Hoặc tiếp chạm, ở gần
  Xác chết cũng như thế
  Quỷ ác, đường đáng sợ
  Thân mặc áo rách xấu
  Người nữ hình xấu xí
  Các vật chẳng tốt lành
  Là Chướng, chẳng thành tựu
  _ Hoặc có vọng niệm khởi
  Trái khuyết Tam Muội Gia (Samaya)
  Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) buộc bên trong
  Hỏa Luân (ngón giữa) quấn hai Phong (2 ngón trỏ)
  Trước hợp tập Đại Luân
  Hăm mốt (21) Chướng đều tiêu
  Ngủ say, Bộ Mẫu hộ
  Bộ Chủ hộ trụ xứ
  Các mộng ác chẳng lành
  Trăm biến (100 lần) Bộ Mẫu Minh
  _ Phàm lúc muốn ăn uống (khiết thực)
  Trì Minh dâng Bản Tôn
  Bộ Chủ Minh Chân Ngôn
  Gia trì thức ăn ăn
  Hộ Ma như kính Pháp
  Vi tế, hiểu rõ ràng
  Chút phần chẳng tương ứng
  Mọi ác đều đến tập
  _ Đủ ba số Câu Chi
  Thường được thấy Bản Tôn
  Tâm thông Môn giải thoát
  Trí Tuệ chẳng thể lường
  Nguyện Thế, Xuất Thế Gian
  Đều đầy đủ mong cầu


  _ KIẾN LẬP MẠN TRÀ LA HỘ MA NGHI QUỸ (Hết)_


  Quỹ này do Pháp Toàn 狣弋搏(Arya:Quỹ Phạm Sư) gom tập, đường lối chủ
  yếu của 旭亙(Homa) vậy.
  Bản đấy do Đại Sư Từ Giác thỉnh về (Bí Lục nói là: Nhân Lục Ngoại). Có
  điều khi chuyển chép thì sai lầm nhiều. Nay kiểm tra đính chính chỗ thiếu sót, dùng
  tuổi thọ khắc chữ, mong đợi bậc Hiền Thức tiếp tục thay đổi cho chính đúng
  Thời ấy, Tinh xá Nguyên Văn_ Cường Ngữ Đại Hoang Lạc (tức năm Đinh Tỵ),
  ngày của Quý Hạ (tháng 6) nóng bức khác thường như đang ở trong cái nồi đất. Ban
  ngày giảng 帆鈰(siddhāṃ), ban đêm xét xét duyệt lại, chỉ là vì Pháp, mỗi mỗi thành
  thật mà dùng.

  Phong Sơn Trường Cốc Luân Hạ_ VÔ ĐẲNG ghi
  19/08/2012
   
  #6

Chia sẻ trang này